ANBI verantwoording 2016

Naam van de instelling

Stichting Maashorstschool

RSIN/fiscaal nummer

8568.25.657

Adres en telefoonnummer

Postadres (tijdelijk)
Hoofdmanstraat 8
5411 DH  ZEELAND

Telefoon secretariaat (tijdelijk): (06) 42 566 732

Doelstelling

Doelstelling van Stichting Maashorstschool is het geven van primair en ander onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en het in stand houden en oprichten van scholen voor primair en ander onderwijs op algemeen bijzonder grondslag in de gemeente Landerd en omgeving. De stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdracht erop is gericht dat de leerling in aanraking komt met een levensbeschouwing, daardoor gevormd wordt en van daaruit een eigen identiteit kan ontwikkelen, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

Daarnaast wil Stichting Maashorstschool primair en voortgezet onderwijs aanbieden, alsmede kinderopvang, peuterspeelzaal en – school, alsmede buitenschoolse opvang, ingericht volgens de visie van Natuurlijk Leren.

De stichting verricht alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht onder meer haar doel te verwezenlijken door het bevorderen van primair en voortgezet onderwijs, georganiseerd volgens het holacratische organisatiemodel.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het faciliteren van een stimulerende, motiverende en natuurlijke leeromgeving zodat het kind zowel cognitief als sociaal-emotioneel natuurlijk leert.

Beleid

In de schoolgids die nagenoeg gereed is staan de ambities van de stichting op onderwijsinhoudelijk terrein weergegeven. De schoolgids vormt de basis voor het te voeren beleid, daarmee rekening houdend met het holacratisch organisatiemodel van de school. De schoolgids wordt ieder schooljaar uitgegeven aan alle betrokkenen bij de school en kan aangevraagd worden bij de secretaris. Op dit moment is de school nog niet operationeel. Derhalve is de schoolgids nog niet gepubliceerd.

Bestuur

Voorzitter mevrouw W.M.M. (Helma) van de Rakt
Penningmeester de heer S. (Stefan) Cornelissen
Secretaris mevrouw J.A. (Josien) Verhoeven-van Loy
Algemeen bestuurslid mevrouw A.J.H. (Albertine) van Vucht

 

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Op dit moment heeft de stichting geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

Het idee voor de oprichting van de Maashorst School ontstaat begin 2016 door brainstormsessies van de voorzitter waar ouders aan deelnemen. Oorspronkelijke vraagstelling is ‘Hoe zou jouw ideale school eruit zien?’ Daaruit voortvloeiend ontstaat het concrete plan deze school in de natuurgebied De Maashorst te gaan realiseren. Een school waar op natuurlijke wijze geleerd kan worden, midden in de natuur. Een school die toegankelijk is voor bijna ieder kind.

In juni 2016 besluiten de vier bestuursleden samen het bestuur van deze school te gaan vormen en wordt er een kerngroep geformeerd van mensen die willen meedenken over de vormgeving van school in de breedste zin van het woord. De eerste sollicitanten melden zich bij het bestuur naar aanleiding van de opgerichte Facebookpagina en de media die direct aandacht hebben voor het initiatief.

Op 30 juni 2016 ontmoet het bestuur en het kernteam op een locatie in de Maashorst veel geïnteresseerde mensen. Dit zijn (groot)ouders, leerkrachten, onderwijsassistenten, (ortho)pedagogen, ondernemers; kortom allerlei mensen die meer willen horen over de plannen voor de Maashorst School.

In juli 2016 wordt de website opgericht en laten we ons gezicht zien op de Maashorstfair en voert het bestuur de eerste sollicitatiegesprekken.

Er wordt in augustus 2016 een aanvang gemaakt met het formaliseren van de stichting waarna de notaris op 18 oktober 2016 officieel de stichting opricht.

In oktober 2016 vindt de eerste teamtraining plaats over de organisatiestructuur van de stichting: holacratie. Hieraan neemt het bestuur deel, een deel van de kerngroep en een aantal sollicitanten die inmiddels deel uit zijn gaan maken van de kerngroep.

Vanaf oktober 2016 vergadert het bestuur, nu het geformaliseerd is, wekelijks op maandagavond. Daarnaast komt de kerngroep met (een deel van) het bestuur iedere vrijdagochtend bijeen om over verschillende thema’s te praten. Daarnaast wordt aan concrete benodigdheden gewerkt, zoals het vormgeven van documenten nodig voor een school.

In november 2016 hebben twee leden van het bestuur een gesprek met de burgemeester van de gemeente Landerd over de te ontwikkelen school. Er wordt door het bestuur tevens een begin gemaakt met plannen over subsidies en giften en de schoolgids is in concept gereed voor het moment dat school kan gaan starten. Te zijner tijd zal deze nog aangepast worden naar de locatie waar we gaan starten. Er wordt in november 2016 tevens een school bezocht die qua visie erg dichtbij de Maashorst School staat.

In december 2016 ontvangt het bestuur een potentiële nationale sponsor. Daarnaast heeft het bestuur een ontmoeting met de Vereniging voor Bijzondere Scholen (VBS) om hiermee ook een stap te maken richting de bekostiging van de Maashorst School. Tot die tijd (op zijn vroegst per 1 augustus 2018) zal de Maashorst School een B3-school (= particulier) zijn.

Financieel verslag 2016

In 2016 zijn kosten gemaakt voor de (oprichting van de) stichting. Alle kosten die gemaakt zijn, zijn vooralsnog betaald uit eigen zak van het bestuur of zijn gesponsord. De stichting heeft pas sinds maart 2017 een bankrekening. Er zijn geen inkomsten gegenereerd in 2016.

Wilt u deze informatie ook downloaden voor uw eigen administratie, klik dan hier: ANBI verantwoording 2016