Organisatie

Organisatie

Doelstelling

Doelstelling zoals die in de statuten staan vermeld van Stichting Maashorstschool: “is het geven van primair en ander onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. De stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs. De normen- en waardenoverdracht is erop gericht dat de leerling in aanraking komt met een levensbeschouwing, daardoor gevormd wordt en van daaruit een eigen identiteit kan ontwikkelen. Een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

Daarnaast wil Stichting Maashorstschool primair en voortgezet onderwijs aanbieden. Maar ook kinderopvang, peuterspeelzaal en – school, alsmede buitenschoolse opvang, ingericht volgens de visie van Natuurlijk Leren. (noot: Dit is opgenomen met het oog op de toekomst)
Ze tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van primair en voortgezet onderwijs. Dat wordt georganiseerd volgens het holacratische organisatiemodel.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het faciliteren van een stimulerende, motiverende en natuurlijke leeromgeving. Op deze manier leert het kind zowel cognitief als sociaal-emotioneel op een natuurlijke wijze.”

Particuliere school

Een particuliere school is een niet door de overheid bekostigde school. Ouders betalen een maandelijkse bijdrage aan de Maashorst School van minimaal € 125,00 voor het eerste kind per maand (€ 1.500 per jaar), € 100,00 per maand voor het tweede kind en € 75,00 per maand voor het derde en volgende kind. De maandelijkse bijdrage is gebaseerd op 940 uur school per jaar. Mochten kinderen meer aanwezig willen zijn, dan worden extra uren in rekening gebracht. De Maashorst School wil voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom zijn de maandelijkse kosten zo laag mogelijk. Wanneer ouders meer te besteden hebben, stellen we een hogere bijdrage erg op prijs.

Zodra de Maashorst School ook een BSO heeft, worden in plaats van extra uren BSO-uren in rekening gebracht, waarvoor u toeslag aan kunt vragen bij de Belastingdienst. In 2018 bedraagt de uurprijs € 7,50 per uur. Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, is afhankelijk van uw situatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Een dag meelopen op de Maashorst School kan. Kinderen kunnen drie keer meedraaien voordat men beslist of de Maashorst School geschikt is. De kosten voor een ochtend bedragen € 25,00 (van 08.30 tot 12.00 uur). Wanneer een kind vaker wil meelopen, kan dat eventueel na de eerste halve dag nog twee keer voor een hele dag (halve dagen mogen natuurlijk ook). De kosten daarvoor bedragen € 37,50 (inclusief lunch) per schooldag.

ANBI

De Maashorst School is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij bijvoorbeeld erven en schenken. Particulieren kunnen hun gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als de instelling een ANBI is. De Maashorst School heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst tot het zijn van een ANBI en deze is gehonoreerd. Jaarlijks publiceert de Maashorst School een verantwoording over het voorliggende jaar op haar website. Deze kunt u ook downloaden voor uw eigen administratie. Heeft u hierover verdere vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

ANBI verantwoording 2016

ANBI verantwoording 2017

ANBI verantwoording 2017 – 2018